Sanallaştırmanın Üvey Evladı LXD

Standard

Merhabalar;

Günümüzde her geçen gün yaygınlaşan teknolojilerden birisi de sanallaştırma teknolojileri. Uygulama geliştirirken önceleri tek bir işletim sistemi üzerinde hem veritabanı, hem web arayüzü hem de sistem yönetimi yapılırken, artık mimariler bu parçaların her birini farklı yerlerde tutarak güvenliği artırmaya beraberinde de sistemlerin birbirinden bağımsız çalışmasına imkan sağlayarak daha güvenilir bir yapı kurmaya odaklandı. 2013’te ortaya çıkan ve o günden beri kullanımı gittikçe popülerleşen docker teknolojisinin öncesinde de, LXC mevcuttu…

LXC’nin kendini docker gibi sevdirememesinin temelinde hem kurulum zorlukları hem de sonrasında konfigurasyon sıkıntıları olsa da birden fazla teknolojinin kullanılıp aynı zamanda sistem seviyesinde kontrol edebileceğiniz bir mimari inşa ettiğinizde, karşınıza LXC çıkmakta.

Peki LXD nedir?

Aslında docker LXC’nin bir sonraki jenerasyonu olarak, konfigurasyon karmaşasını ve birçok kullanım kolaylığını hayatımıza kazandırırken, Canonical LXD adında bir ürünle, servis deployment sürecinden ziyade sanal bir GNU/Linux ortamına ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılması üzerine bu teknolojiyi geliştirdi.

Şemadan da anlaşılabileceği üzere, aslında LXD size daha ziyade bir VM sunarken, docker ise belirli bir servisi konteyner olarak sunmakta.

Gelelim LXD’yi nasıl kurup kullanabileceğimize…

apt install lxd

Güvenlik sebepleri ve otomatik güncelleme özelliği olması nedeniyle snap uzerinden kurulumu tavsiye edilmekte:

service lxc stop
apt remove --purge lxc lxd
snap install lxd

Kurulum tamamlandıktan sonra lxc konfigurasyonları otomatik yapması için;

lxd init --auto

Kurulum sonrası servisin doğru bir şekilde çalıştığını kontrol edelim;

systemctl status snap.lxd.daemon.service

Artık ilk contaıner’ımız oluşturmaya hazırız.

Konteynerınızı oluşturduktan sonra herhangi bir kısıtlama belirtmezseniz, sistemin kaynaklarının tamamı konterner için de kullanılabilir olacaktır:

lxc launch ubuntu:18.04 first

Artık elimizde fiziksel işletim sisteminin altında oluşturulmuş durumda, ancak kendisine dair yapılandırma ayarlarını her seferinde manuel olarak tanımlamak gerekli:

Ram ve CPU kısıtlaması yapalım:

lxc config set first limits.cpu 4
lxc config set first limits.memory 4GB

Şimdi tekrar bağlanıp, tekrar htop üzerinden kontrol ettiğimizde:

Bu işlem gibi genel ihtiyaçları kapsayan şöyle bir “lxc-create” adında bashscript yazıp /usr/local/bin altına taşırsanız, terminalden direkt kullanabilirsiniz:

 #!/bin/bash

container_name="$1"
cpu_limit="$2"
memory_limit="$3"
[ -z "${memory}" ] && echo "Usage: create-lxc <container_name> <cpu_limit> <cpu_core_limit> <memory_size_in_gb>" && exit 1

lxc launch ubuntu:18.04 ${container_name}
lxc config set ${container_name} limits.cpu ${cpu_limit}
lxc config set ${container_namre} limits.memory ${limits_memory} ${memory_limit}GB

Çalıştırabilmek için “chmod +x dosya_adi” şeklinde yetkilendirme yapmayı unutmayın.

LXC üzerinde daha detaylı yapabilecekleriniz hakkında bilgiye buradan bakabilirsiniz.

LXC Konteynerları İçin Standart Oluşturma

Eğer ihtiyacınız olan tamamen boş bir işletim sistemiyse işler kısayken, belirli bir proje ya da bir geliştirme ortamını sürekli ayağa kaldırmak isterseniz, yapabileceğiniz birkaç yöntem bulunmakta. Ya bununla alakalı bir bashscript yazarak bunu her seferinde çalıştırabilirsiniz ya da LXC üzerinde profiller oluşturarakta benzer şekilde istediğiniz ortamların kurulu olduğu ve ayarların yapıldığı bir konteyner oluşturabilirsiniz.

Profiller

Docker bilenler için karşılığı (tam karşılamasa da) Dockerfile yazma işleminin LXD’de çözümü profiller oluşturmaktır. Kabaca, YAML üzerinden bir sistem ayağa kalkarken, yapılmasını istediğiniz işlemleri LXD’ye bildirip, konteyner’a bu profili atarsak, LXD otomatik olarak bu YAML’da belirtilen konfigürasyonlar ile konteyner’ı oluşturacaktır. Profil oluşturmakla başlıyoruz,

lxc profile create standart_ortamim
lxc profile edit standart_ortamim

Profili editleyerek içerisine, sistem başladığında docker,motd ekleyip, konsoluda fish olarak yükleyen, bu esnada sisteme istediğimiz birkaç özel paketi kurup güncelleme yapan, bir sistemle örneklendirelim:

config:
 security.nesting: "true"
 security.privileged: "true"
 user.user-data: |
  #cloud-config
  users:
   - name: root
    ssh_pwauth: true
     - ssh-rsa [buraya_otomatik_giris_yapmak_isterseniz_ssh_keyini_koyabilirsiniz.]

  chpasswd:
    ssh_authorized_keys:
   list: |
    root:cokgizliparola
   expire: false

  apt:
   conf: |
    APT {
     Get {
      AllowUnauthenticated "true";
     };
    };
    Acquire {
     https {
      Verify-Peer "false";
      Verify-Host "false";
     };
    };

  write_files:
   - path: /usr/bin/initCloud
    permissions: 0777
    content: |
     #!/bin/bash

     function installGitWithSSL() {
      sed -Ei 's/^# deb-src /deb-src /' /etc/apt/sources.list
      apt update
      rm -rf "/tmp/source-git/"
      apt-get build-dep git -y
      apt install -y libcurl4-openssl-dev
      mkdir -p "/tmp/source-git/"
      cd "/tmp/source-git/"
      apt-get source git
      cd $(find -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -name "git-*")
      pwd
      sed -i -- 's/libcurl4-gnutls-dev/libcurl4-openssl-dev/' ./debian/control
      sed -i -- '/TEST\s*=\s*test/d' ./debian/rules
      dpkg-buildpackage -rfakeroot -b -uc -us
      find .. -type f -name "git_*ubuntu*.deb" -exec dpkg -i \{\} \;
      apt-mark hold git
     }

     function installDotfiles() {
      git clone https://github.com/yasinuslu/dotfiles /opt/dotfiles
      cd /opt/dotfiles/
      ./install.sh

      echo 'function fish_greeting; end' > /root/.config/fish/functions/fish_greeting.fish

      fish -c 'npm config set strict-ssl false'

      fish -c 'npm i -g yarn'
      fish -c 'yarn config set strict-ssl false'

      mkdir -p /root/.config/fnm/bin
      mkdir -p /root/.yarn/bin
      mkdir -p /snap/bin
     }

     function installDocker() {
      su - root -c 'curl https://get.docker.com/ | sh'
     }

     function installMotd() {
      rm -rf /etc/update-motd.d/*
      ln -s /usr/bin/motd-spec /etc/update-motd.d/
     }

     function initServices() {
      systemctl daemon-reload

      systemctl restart docker
      systemctl enable docker
     }

     function initLocale() {
      cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
     }
     function init() {
      chsh -s /usr/bin/fish
      initLocale
      installDotfiles
      installGitWithSSL
      installDocker
      installMotd
      initServices
     }

     init

   - path: /usr/bin/motd-spec
    permissions: 0777
    content: |
     #!/bin/bash

     echo
     echo
     screenfetch
     echo
     echo
     echo ' Use `docker --help` command for managing containers'
     echo ' Use `docker-compose --help` command for defining and running multi-container Docker applications'
     echo
     echo

   - path: /etc/ssh/sshrc
    content: |
     #!/bin/bash
     grep -q "Cloud-init .* finished" /var/log/cloud-init.log

     if [ $? -ne 0 ]; then
      echo "##################################################"
      echo "Waiting for cloud-init to finish, check back later"
      echo "##################################################"
      kill -9 $(ps aux | grep root@ | head -n 1 | tr -s ' ' | cut -f 2 -d ' ')
     else
      rm -rf /etc/ssh/sshrc
     fi

   - path: /etc/ssh/sshd_config
    content: |
     PermitRootLogin yes
     PrintLastLog no
     UsePAM yes
     PasswordAuthentication yes
     ChallengeResponseAuthentication no
     X11Forwarding yes
     AcceptEnv LANG LC_*
     Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

   - path: /etc/environment
    permissions: 0644
    content: |
     export LC_ALL=en_US.UTF-8
     export NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0
     export TZ='Europe/Istanbul'

  package_update: true
  package_upgrade: true
  packages:
   - build-essential
   - fakeroot
   - dpkg-dev
   - fish
   - tmux
   - vim
   - zip
   - unzip
   - curl
   - wget
   - python3
   - python3-pip
   - screenfetch
  runcmd:
   - su - root -c '/usr/bin/initCloud'

description: "Ornek bir otomatik LXC container icin profil olusturma ornegi"
name: "standart_ortamim"
devices:
 eth0:
  name: eth0
  nictype: bridged
  parent: lxdbr0
  type: nic
 root:
  path: /
  pool: default
  type: disk
 used_by:[]

Aslında bu kadar uzun konfigurasyonlara genellikle ihtiyaç duymasakta birçok detay kodun içeriğinden öğrenilebileceği için eklemek istedim. Şimdi yeni oluşturduğumuz profili kullanarak bir konteyner oluşturalım:

lxc launch ubuntu:18.04 otomatize_ortam -p standart_ortamim

Böyle güzel bir teknolojiyi öğrenmeme vesile olan Osman Alperen ELHAN‘a katkıları için teşekkür ederim…

kaynaklar:
https://discuss.linuxcontainers.org/t/is-the-snap-the-recommended-way-to-install-lxd-in-ubuntu-18-04/2248
https://unix.stackexchange.com/questions/254956/what-is-the-difference-between-docker-lxd-and-lxc
https://www.cyberciti.biz/faq/install-lxd-pure-container-hypervisor-on-ubuntu-18-04-lts/

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir